Стартиране на проект по ОПИК BG16RFOP002-2.077-1672 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Стартиране на проект по ОПИК BG16RFOP002-2.077-1672 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Окта Лайт България ЕАД, в качеството си на бенефициент по процедура "BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, стартира изпълнението на проект  BG16RFOP002-2.077-1672, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв.,от които 127 500.00 лв. европейско и  22 500.00 лв. национално съфинансиране.

 

Основната цел на проекта е да запази работните места, както и да осигури оборотни средства за предприятието под формата на материали и ресурси за производството, в отговор на основната цел на процедурата за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. 

Дата начало: 04.03.2021 г.

 

Дата на приключване: 04.06.2021 г.

 

Продължителност: 3 месеца

Всички новини