Стартира проект “ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ТРАНСПОРТ В ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ"

Окта Лайт България АД сключи договор № BG05M9OP001-1.008-0165-C01 с МТСП

Стартира проект “ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ТРАНСПОРТ В ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ"

Окта Лайт България АД сключи договор № BG05M9OP001-1.008-0165-C01 с МТСП

На 27.06.2017 г. Окта Лайт България АД сключи договор № BG05M9OP001-1.008-0165-C01 с МТСП в изпълнение на проект “ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ТРАНСПОРТ В ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ” по процедура “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” BG05M9OP001-1.008 на ОП РЧР 2014-2020.

Проектът предвижда да се въведат иновативни модели за управление на човешките ресурси. Дейностите включват въвеждане на гъвкаво работно време, удължаване на професионалния живот на служителите над 54 г. чрез включването им в дейности по предаване на опит на младите и участие в подбора на нови кадри, надграждащо обучение относно специфичните рискове при полагане на труд от страна на служителите.

Друга дейност по проекта е да се осигури ежедневен транспорт на 38 служители на Окта Лайт, живеещи в гр. София до производствената база, в която работят в гр. Годеч сутрин и обратно към София вечер. Това не само ще запази заетостта им а ще осигури условия за увеличаването на заетите в предприятието и подобряване на работните им условия.

Общата стойност на проекта е 112 867.73 лева, в т.ч. 90 294.18 лева безвъзмездна финансова помощ.

Всички новини